Om foreningenTilmeldingsformularSekretariatetBestyrelsenVedtægterKontingenter
Ejendomsforeningen
Kronjylland

Østergrave 4, 1. sal
8900 Randers C
Tlf. 70 300 500
sk@louadvokatfirma.dk

Vedtægter

VEDTÆGTER
FOR
EJENDOMSFORENINGEN KRONJYLLAND
(Foreningen af udlejere i Randers og opland)

STIFTET 01.09.1893

§ 1. Foreningens navn og formål:
1.1 Foreningens navn er ”Ejendomsforeningen Kronjylland”, med binavnene ”Randers Grundejerforening” og ”Foreningen af udlejere i Randers og opland.”

1.2 Foreningens formål er, i alle anliggender som vedrører udlejning og administration af fast ejendom, at varetage medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder, lovgivningsmagten og lejerne og deres organisationer.

1.3 Foreningens formål fremmes blandt andet gennem repræsentation i offentlige råd og udvalg, herunder huslejenævn, ved udpegelse af lægdommere samt ved afholdelse af møder, kurser o. lign. samt ved at yde økonomisk eller anden støtte til medlemmer i forbindelse med retssager el. lign., hvis udfald kan have betydning for en bredere kreds af medlemmer.

1.4 Foreningen kan, efter bestyrelsens beslutning tilslutte sig en eller flere lands- eller landsdelsdækkende organisationer, hvis formål er i overensstemmelse med det i § 1.2 anførte.


§ 2. Medlemmerne. Ind- og udmeldelse. Eksklusion:
2.1 Som medlemmer af foreningen kan optages ejere og administratorer af faste ejendomme beliggende i det kronjyske område.

2.2 Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand eller forretningsfører.

2.3 Medlemmer, som er i kontingentrestance ud over seks måneder, kan efter bestyrelsens beslutning ekskluderes af foreningen.§ 3. Generalforsamlingen:
3.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

3.2 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen

3.2 Den ordinære generalforsamling afholdes i Randers, inden udgangen af april måned.

3.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når det besluttes af bestyrelsen eller når mindst 15 af foreningens medlemmer fremsender motiveret begæring herom.

3.4 Indkaldelsesfristen for såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger er 8 dage. Indkaldelse sker ved brev eller e-mail til hvert enkelt medlem, eller ved annoncering i et lokalt dagblad. Indkaldelsen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden.

3.5 Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Dirigenten drager omsorg for, at der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten og af formanden.

3.6 Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det foregående år.
3. Aflæggelse af regnskab for det foregående år.
4. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

3.7 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til formanden inden den 1. marts.


§ 4. Generalforsamlingens beslutninger.
4.1 På foreningens generalforsamling har hvert medlem én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt fra ikke tilstedeværende medlemmer, dog kan ingen afgive mere end fem stemmer.

4.2 På generalforsamlingen kan træffes beslutning om de forslag, som har været optaget på dagsordenen, samt om ændringsforslag til sådanne forslag.


4.3 Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre dirigenten eller nogen af de tilstedeværende begærer skriftlig afstemning.

4.4 Alle afgørelser træffes, hvor ikke andet angives i disse vedtægter, ved simpel stemmeflerhed.

4.5 Til beslutning om ændring af disse vedtægter kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er mødt eller repræsenteret, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Er halvdelen af medlemmerne ikke mødt eller repræsenteret, og vedtages forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen med det i § 3.4 fastsatte varsel til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/ 3 de på denne generalforsamling afgivne stemmer, uden hensyn til antallet af mødte.


§ 5. Bestyrelsen:
5.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 – 9 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

5.2 Valgperioden er 3 år. Genvalg kan finde sted.

5.3 Bestyrelsen vælger en formand af sin midte. Såfremt foreningen ikke har ansat en forretningsfører, jfr. § 6, konstituerer bestyrelsen sig endvidere med valg af sekretær og kasserer.

5.4 Bestyrelseshverv er ulønnede.

5.5 Bestyrelsens møder afholdes efter behov og indkaldes af formanden, når han skønner det formålstjenligt, eller når det begæres af et andet medlem af bestyrelsen.

5.6 Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker så vidt muligt skriftligt, ved brev eller e-mail.

5.7 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, som mindst gengive bestyrelsens beslutninger.


§ 6. Forretningsføreren:
6.1 Foreningen kan ansætte en forretningsfører eller anden lønnet medhjælp.

6.2 Forretningsføreren varetager de opgaver, som ellers varetages af sekretæren og kassereren og bistår i øvrigt formanden i forbindelse med varetagelsen af de opgaver, som påhviler denne.


§ 7. Regnskab og regnskabsår. Revision:
7.1 Kassereren, eller forretningsføreren hvis en sådan er ansat, drager omsorg for, at der føres regnskab over foreningens indtægter og udgifter.

7.2 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

7.3 Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen, blandt foreningens medlemmer valgte revisorer. Revisorerne vælges for to år ad gangen og der afgår én revisor hvert år.


§ 8. Foreningens midler:
8.1 Foreningens midler anbringes, i det omfang de overstiger hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgifter, i børsnoterede obligationer el. lign.


§ 9. Hæftelse. Tegning:
9.1 Foreningen hæfter alene med sin til enhver tid værende formue. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld eller andre forpligtelser.

9.2 Foreningen tegnes af formanden sammen med et andet medlem af bestyrelsen. I alle daglige anliggender tegnes foreningen tillige af forretningsføreren alene.


§ 10. Opløsning:
10.1 Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en med dette formål særligt indkaldt generalforsamling. Beslutningen træffes på den i § 4.5 fastsatte måde.

10.2 Samtidig med beslutningen om opløsning skal generalforsamlingen træffe beslutning om, hvorledes foreningens formue skal anvendes.